De arbeidsongevallenverzekering is een wettelijk verplichte verzekering. Elke werkgever moet deze afsluiten voor zijn personeel.

Van zodra er zich een ongeval voordoet is er een aangifteplicht voor de werkgever, en dat op straffe van een geldboete.

Artikel 62 van de wet op de arbeidsongevallen van 10.04.1971 stelt:

“De werkgever of zijn aangestelde geeft ieder ongeval dat aanleiding kan geven tot de toepassing van deze wet aan bij de bevoegde verzekeringsonderneming, hetzij rechtstreeks, hetzij via het portaal van de sociale zekerheid. De Koning kan bijzondere regels vaststellen voor de definitie en de aangifte van lichte ongevallen en de voorwaarden bepalen waaronder de werkgevers kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om lichte ongevallen aan te geven.”

Het KB van 12.03.2003 omschrijft de vorm (schriftelijk of elektronisch) en de termijn voor de aangifte. Elk arbeidsongeval moet binnen 8 kalenderdagen na het ongeval aangegeven worden d.m.v. het officieel aangifteformulier. Doet u dat niet als werkgever, kan het slachtoffer de aangifte nog altijd zelf doen en dit binnen een termijn van drie jaar na het ongeval. Bij verzuim of laattijdige aangifte riskeert de werkgever een boete  van € 250 tot € 2.500.

De werkgever beslist niet zelf of het ongeval een arbeidsongeval betreft. Het is niet aan de werkgever om na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van de wet zijn vervuld. Dat is na de aangifte de taak van de verzekeringsmaatschappij.

Het is dus erg belangrijk om het aangifteformulier zo volledig en correct mogelijk in te vullen.

De duidelijkheid en de juistheid waarmee de documenten worden ingevuld, zullen van belang zijn bij de verdere regeling van het schadegeval.

De werkgever kan kiezen om de aangifte op papier of elektronisch te doen. De in te vullen rubrieken zijn vastgelegd door het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Uitzondering

In het kader van de administratieve vereenvoudiging, werd er voorzien in een afwijking op de algemene aangifteplicht. Op 20.04.2014 werd het nieuwe begrip “lichte arbeidsongevallen” opgenomen in de wetgeving. Een licht ongeval is:

“Een ongeval dat niet leidt tot loonverlies of arbeidsongeschiktheid en waarvoor geen tussenkomst van de geneesheer nodig was, maar alleen zorg die pas na het ongeval werd toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.”

Hiervoor geldt een specifieke regeling.  Deze ongevallen moeten sedert 20.04.2014 niet meer aangegeven worden aan de arbeidsongevallenverzekeraar op voorwaarde dat het genoteerd staat in het EHBO-register en alle nodige gegevens in het register zijn ingevuld. Bij verergering van het licht ongeval, is de aangifteverplichting wel weer opnieuw van toepassing.

Voor meer info kan u terecht bij Mr. Marc Bijnens en Mr. Liesbeth Jouck. Zij leggen zich bij Omnius toe op het socialezekerheidsrecht.