Onze federale overheid zet in op wendbaar en werkbaar werk. Een doelstelling die ze wil realiseren door de behoeften van werknemers zo veel mogelijk af te stemmen op die van werkgevers. De meest recente stap in haar plan van aanpak? De vereenvoudiging van deeltijdse arbeid.

De overheid heeft een aantal bepalingen goedgekeurd die vanaf 1 oktober 2017 van toepassing zijn. Het doel? De administratieve last voor u als werkgever verminderen. En dat zonder aan de rechten en de bescherming van uw deeltijdse werknemers te raken.

We geven u een overzicht van de vier belangrijkste veranderingen:

1. Ook deeltijdse arbeidsovereenkomsten elektronisch bewaren

Tot nog toe moest u als werkgever papieren kopieën bewaren van de deeltijdse arbeidsovereenkomsten op de plaats waar het arbeidsreglement van uw bedrijf geraadpleegd kan worden. Die verplichting geldt niet meer vanaf 1 oktober 2017. Vanaf dan mag u deeltijdse arbeidsovereenkomsten ook elektronisch bewaren.

2. Registratie deeltijdse arbeidsregelingen en uurroosters versoepeld

Vanaf 1 oktober 2017 bent u als werkgever alleen nog verplicht om bij een vaste tewerkstelling de arbeidsregeling en het deeltijdse uurrooster op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Gaat het om een variabele deeltijdse tewerkstelling? Dan moet u alleen in het arbeidsreglement een algemeen kader opnemen met vermelding van:
• het uur waarop de werkdag ten vroegste begint en ten laatste eindigt;
• de dagen van de week waarop arbeidsprestaties verricht kunnen worden;
• de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur;
• de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur wanneer ook de arbeidsregeling veranderlijk is;
• de manier waarop en de termijn waarbinnen u deeltijdse werknemers op de hoogte brengt van hun werkroosters.
Daarnaast moet u als werkgever bij een variabele deeltijdse tewerkstelling in de deeltijdse arbeidsovereenkomst expliciet vermelden dat uw werknemer werkt volgens variabele uurroosters die u vastlegt volgens de regels die in uw arbeidsreglement staan.
Werkt u al met variabele uurroosters? Dan hebt u tijd tot 1 april 2018 om uw huidige arbeidsreglement aan te passen.

3. Bekendmaking en bewaring deeltijdse variabele uurroosters vereenvoudigd

De nieuwe regelgeving maakt het ook eenvoudiger om deeltijds variabele uurroosters bekend te maken en te bewaren. U mag voortaan als werkgever gewoon de individuele uurroosters aan uw werknemers bezorgen met een schriftelijk gedateerd bericht (brief of e-mail). En dat op de manier en binnen de termijn die in uw arbeidsreglement vermeld staan.
Hebt u intranet? Dan mag u de individuele uurroosters ook daarop bekendmaken. Op voorwaarde dat die methode betrouwbaar, adequaat en toegankelijk is voor uw werknemers.

U bent verplicht om tot een jaar na het moment waarop een uurrooster van toepassing is, een elektronische of papieren kopie van het schriftelijk gedateerde bericht te bewaren op een plaats waar het arbeidsreglement geraadpleegd kan worden.

4. Afwijkingen uurrooster via tijdsregistratiesysteem registreren

Hebt u een betrouwbaar tijdsregistratiesysteem? Dan hoeft u niet meer alle afwijkingen op de deeltijdse uurroosters in een specifiek document op te nemen. Het volstaat om de gegevens die uw systeem registreert vijf jaar te bewaren en ze toegankelijk te maken voor de betrokken werknemers, de vakbondsafgevaardigden en de bevoegde ambtenaren.

Wilt u precies weten wat de vereenvoudiging van deeltijdse arbeid voor uw bedrijf betekent?
Neem dan gerust contact met ons op.
Wilt u alle details kennen?
Lees dan het volledige dossier.