Nu het einde van het jaar nadert krijgt u als werkgever van uw werknemers wel eens vragen rond de wettelijke vakantiedagen. Is het verplicht om de wettelijke vakantie op te nemen? Of kunnen de niet opgenomen vakantiedagen worden overgedragen of uitbetaald?

Volgens de wet is het overdagen van niet genomen vakantiedagen verboden. Bovendien moeten de wettelijke jaarlijkse vakantiedagen tegen 31 december worden uitgeput. De werknemer kan er geen afstand van doen of vragen om de dagen in geld uit te betalen.

Volgens de wet heeft u als werkgever de verplichting om erop toe te zien dat uw werknemers hun vakantie vóór het einde van het jaar opnemen. U kan werknemers die nog niet alle wettelijke vakantiedagen hebben opgenomen er dus best duidelijk aan herinneren dat ze dit voor het einde van het jaar moeten doen. Wanneer ze weigeren zijn deze dagen definitief verloren. Bedienden kunnen bovendien voor deze dagen ook geen aanspraak maken op vakantiegeld.

Enkel in geval van overmacht kan een uitzondering gemaakt worden voor de uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen. Dit kan het geval zijn bij een niet te voorspellen gebeurtenis zoals ziekte of een arbeidsongeval.

Als u als werkgever niet kan aantonen dat u uw werknemer heeft aangemaand zijn vakantie te nemen, riskeert u een geldboete omdat u de wettelijke verplichtingen niet heeft nageleefd. Daarnaast moet u ook het vakantiegeld voor de niet-genomen dagen aan de bediende betalen.

De wettelijke jaarlijkse vakantie kan dus niet worden overgedragen, maar wat met de niet-wettelijke jaarlijkse vakantie? Dit soort vakantie wordt toegekend op niveau van de sector of de onderneming zoals bijvoorbeeld anciënniteitsdagen. Voor deze vakantiedagen kan  in de sector-cao, ondernemings-cao of het arbeidsreglement worden vastgelegd of de overdracht ervan toegelaten is of niet.

In het algemeen is het aangewezen om de regels op het gebied van afwezigheidsplanning op te nemen in het arbeidsreglement. Zo kan u de indieningstermijn van een verlofaanvraag of de voorrangsregels tussen de verschillende soorten afwezigheid opnemen in het reglement.