Bij het begin van het nieuwe schooljaar zijn er misschien werknemers in uw bedrijf die graag een opleiding willen volgen. Moet u uw medewerker verlof geven om een opleiding te volgen en moet u hem tijdens dit verlof betalen? De belangrijkste vragen rond educatief verlof hebben we voor u gebundeld.

1. Wat is betaald educatief verlof?

Betaald educatief verlof is het recht van een werknemer die een opleiding volgt om gedurende een bepaalde tijd afwezig te zijn van het werk. Het loon moet tijdens deze afwezigheid worden doorbetaald, maar is wel tot een bepaald bedrag begrensd.

De werknemer mag evenveel uren afwezig zijn als het aantal uren dat hij effectief les volgt.

Afhankelijk van het moment waarop de opleiding gevolgd wordt en het type opleiding is er een maximumgrens van 80, 100 of 120 uren.

Het zijn de gewesten die bevoegd zijn voor de regeling rond educatief verlof en er kunnen dus onderlinge verschillen zijn.

Lees hier meer info over de regeling rond educatief verlof in Vlaanderen.

2. Moet u als werkgever betaald educatief verlof toestaan?

Als werkgever bent u verplicht om educatief verlof toe te staan, maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Zo moet de opleiding minimum 32 lesuren per jaar bedragen en erkend zijn.  Door het attest van regelmatige inschrijving op te vragen of bij het bevoegde gewest te informeren, kan u nagaan of de opleiding erkend is.
Om recht te hebben op educatief verlof moet de werknemer voltijds of  deeltijds met 4/5de tewerkstelling of deeltijds met een variabel uurrooster werken.

Een medewerker die deeltijds werkt (minstens halftijds, maar minder dan 4/5de) met een vast uurrooster heeft enkel recht op educatief verlof wanneer hij een beroepsopleiding tijdens de werkuren volgt.

3. Wanneer mag u betaald educatief verlof weigeren?

Als uw werknemer zijn ‘attest van regelmatige inschrijving’ niet tijdig bezorgt, kan u het aantal uren educatief verlof beperken en moet de werknemer zich schikken naar de planning die al is opgemaakt in uw bedrijf.
Het attest moet voor 31 oktober worden ingediend of binnen 15 dagen na de inschrijving. Een werknemer die van werkgever verandert moet zijn nieuwe werkgever het attest binnen 15 dagen na de indiensttreding bezorgen.

Elk trimester moet uw werknemer u ook een bewijs bezorgen dat hij de opleiding effectief volgt, dit is het getuigschrift van nauwgezetheid. Zolang uw werknemer u dit attest niet bezorgt, kan u het opnemen van educatief verlof weigeren.

Het recht op educatief wordt ook tijdelijk stopgezet als de werknemer de opleiding stopzet of onderbreekt of de opleiding niet regelmatig volgt. Ook als uw werknemer voor de 2de keer niet slaagt voor de opleiding of misbruik maakt van het verlof om een winstgevende activiteit als zelfstandige of werknemer uit te oefenen, mag u het educatief verlof weigeren.

4. Wat kost u dit?

In principe moet u tijdens het educatief verlof het loon gewoon doorbetalen, maar dat loon wordt wel beperkt tot een bepaald bedrag. Voor werknemers die een opleiding volgden tussen september 2016 en augustus 2017 werd het bedrag beperkt tot 2.815 euro. Het precieze bedrag dat van toepassing zal zijn voor het schooljaar 2017-2018 moet de regering nog bepalen.

Als werkgever kan u wel een terugbetaling aanvragen. Sinds 2015 wordt voor ieder uur educatief verlof dat werd opgenomen € 21,30 terugbetaald aan de werkgever.
Deze terugbetaling moet u in Vlaanderen vóór 31 december van het schooljaar aanvragen.