Het Belgisch vennootschapsrecht heeft een ingrijpende verandering ondergaan. Sinds 1/1/2016 heeft de overheid de Europese richtlijn omgezet in een nieuwe wetsartikel art15/1 “de microvennootschap”. Komt uw vennootschap in aanmerking?

Wanneer heeft u een microvennootschap?

Vennootschapsrechtelijk is een microvennootschap een kleine vennootschap die tijdens het boekjaar op geen enkel ogenblik een moeder- of dochtervennootschap is geweest en die op balansdatum de grensbedragen voor ten minste twee van de drie volgende criteria niet overschrijden:

 • een balanstotaal van 350.000 euro,
 • een jaaromzet van 700.000 euro,
 • een gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar van maximaal 10 mensen.

Net zoals bij kleine vennootschappen zal het overschrijden van meer dan 1 van deze drempels of het niet meer overschrijden van deze drempels pas gevolgen hebben wanneer men dit gedurende 2 achtereenvolgende boekjaren na elkaar doet. De gevolgen gaan dan in vanaf het derde boekjaar.

Meer dan 300.000 Belgische ondernemingen zouden als micro-onderneming gekwalificeerd kunnen worden. Deze maatregel gaat in vanaf het boekjaar startende op 1/1/2016. Daardoor zouden ze in de toekomst kunnen genieten van specifieke voordelen:

1.Microschema voor de jaarrekening – besparing kosten boekhouder en neerleggingskosten.

Het micromodel van de jaarrekening voor microvennootschappen is al sinds juli 2016 op de website van de balanscentrale van de Nationale Bank van België beschikbaar www.nbb.be. Het micromodel is in feite een afgeslankte versie van het verkort model. Het model bevat de gekende onderdelen (balans, resultatenrekening en toelichting).

Het verschil met het verkort model situeert zich voornamelijk in de toelichting. Die toelichting is sterk vereenvoudigd en bevat slechts vijf duidelijk omschreven staten:

 • de samengevatte waarderingsregels;
 • de staat van de vaste activa;
 • een overzicht van de rechten en verplichtingen buiten balans;
 • het bedrag van de voorschotten verleend aan leden van het bestuursorgaan in het kader van garantieverplichtingen;
 • en informatie over eigen aandelen in het bezit.

Microvennootschappen zijn ook vrijgesteld van de opmaak en de publicatie van een jaarverslag en moeten geen commissaris aanstellen.

2. Verhoogde belastingvermindering ikv tax shelter voor startende ondernemingen.

De tax shelter voor startende ondernemingen zorgt ervoor dat particulieren kunnen genieten van een belastingvermindering van 30% of 45% op hun investering indien zij rechtstreeks investeren in het kapitaal van startende vennootschappen. De tax shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd. (art. 145/26 WIB 92).

De genoten belastingvermindering is pas definitief verworven indien de belastingplichtige de aandelen gedurende 48 maanden behoudt. Zo niet wordt de belastingvermindering pro rata het aantal nog niet verlopen maanden teruggenomen onder de vorm van een federale belastingvermeerdering.

De belastingvermindering kan slechts worden verleend rekening houdend met volgende beperkingen:

 • Een vennootschap kan maximum € 250.000 ophalen via de tax shelter-regeling tijdens haar bestaan.
 • De investeerder (belegger) kan maximum € 100.000 per jaar via de tax shelter-regeling investeren.
 • De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30%. Bij overschrijding wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

De particulier die investeert (oprichting of kapitaalsverhoging) in een microvennootschap die niet ouder is dan 4 jaar kan 45% belastingvermindering krijgen op het geïnvesteerde bedrag.

3. Gedeeltelijke verhoogde vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Een kleine vennootschap moet 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op bezoldigingen die ze vanaf 1 augustus 2015 betaalt of toekent aan haar werknemers niet langer doorstorten aan de schatkist. Dit percentage wordt verhoogd tot 20% voor microvennootschappen. Ook natuurlijke personen die voldoen aan deze definitie komen in aanmerking.

Deze maatregel geldt enkel voor werkgevers die sinds ten hoogste 48 maanden (4 jaar) zijn ingeschreven in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen).

Voor meer informatie omtrent deze maatregelen, contacteer uw boekhouder.