Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Over deze voorwaarden

1.1. Waarom moet ik deze algemene voorwaarden lezen?

Deze voorwaarden bepalen hoe u de bizzPoint community mag gebruiken om het kennisplatform te bekijken, te lezen en/of te (her)gebruiken.

Wanneer u de bizzPoint community gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. BizzPoint raadt u aan ze aandachtig te lezen vooraleer u de bizzPoint community verder gebruikt.

1.2. Wat zijn ‘de bizzPoint community’ en ‘het kennisplatform’?

De bizzPoint community is de websites en internetdiensten die bizzPoint aanbiedt en die toegang geven tot het kennisplatform.

Het kennisplatform is inhoud die bizzPoint via haar bizzPoint community toegankelijk maakt voor het brede publiek. Het gaat onder meer om video, tekst, foto’s, interactieve toepassingen, bestanden en andere content.

1.3. Wie stelt de bizzPoint community en het kennisplatform ter beschikking?

De bizzPoint community en het kennisplatform worden u ter beschikking gesteld door de bizzPoint, bvba, met maatschappelijke zetel te C-mine 12, 3600 Genk. In deze voorwaarden wordt naar telkens verwezen naar “bizzPoint”. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het vermelde adres of op het e-mailadres info@bizzPoint.be.

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

BizzPoint raadt u aan ook het privacy- en cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat hoe bizzPoint omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op het kennisplatform gebruikt worden.

Via de bizzPoint community kunt u soms toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). Deze externe websites hebben eigen algemene gebruiksvoorwaarden die ook van toepassing zijn. De bizzPoint heeft geen invloed op deze voorwaarden en zij raadt u aan ook die voorwaarden te lezen.

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?

BizzPoint kan deze voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid en/of de gebruiksvoorwaarden op elk moment veranderen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de bizzPoint community en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. De bizzPoint raadt u aan regelmatig na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn. Onderaan deze pagina staat telkens de datum van de laatste versie vermeld.

2. Over de toegang en het gebruik van de bizzPoint community

2.1. Hoe kan ik toegang krijgen tot de bizzPoint community?

De bizzPoint community is gratis toegankelijk.

Sommige diensten bieden u de  mogelijkheid om een bizzPoint of expert-profiel aan te maken. Wanneer u dit doet vraagt bizzPoint u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld uw e-mail, voornaam, achternaam, auteursnaam, expertise en pasfoto. Waarom bizzPoint deze gegevens vraagt en hoe ze hiermee omgaat staat beschreven in het privacy- en cookiebeleid. Voor de toegang tot de bizzPoint community (vb. kennis delen en publiceren) kan het aanmaken van een bizzPoint-profiel (o.a. om technische redenen) vereist zijn. 

Voor het bizzPoint-profiel zal u gebruik moeten maken van een wachtwoord. U dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Uw wachtwoord is persoonlijk en u mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dient u zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. U bent verantwoordelijk voor de handelingen die met uw wachtwoord worden gesteld.

2.2. Waarvoor mag ik de bizzPoint community (wel en niet) gebruiken?

U mag de bizzPoint community en/of het kennisplatform gebruiken voor commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u zich houdt aan deze voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Voor commerciële doeleinden moet u telkens vooraf toestemming van bizzPoint krijgen. U blijft ten volle eigenaar van uw artikels en draagt de volledige verantwoordelijk over de inhoud en alle licenties met betrekking tot auteursrechtelijk gebruik van teksten en beelden die in uw naam geplaatst worden.

Verder mag u de bizzPoint community en/of het kennisplatform in elk geval:

 • niet gebruiken om wetgeving en/of rechten van de bizzPoint of derden te schaden. Het kan gaan om intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten) of de privacy van personen.
 • niet gebruiken voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen.
 • niet gebruiken buiten de context waarin de bizzPoint ze aan het publiek aanbiedt en/of op zo’n manier dat de bizzPoint in diskrediet of een slecht daglicht gebracht wordt of aansprakelijk kan zijn ten opzichte van derde partijen.
 • niet gebruiken op zo’n manier dat de indruk ontstaat dat bizzPoint geassocieerd is met een derde persoon, product, dienst, content, opinie, geloof of overtuiging of dat de bizzPoint die ondersteunt of goedkeurt.
 • alleen gebruiken op de manier waarop de bizzPoint ze aan u beschikbaar stelt. U mag ze niet bewerken, kopiëren, decompileren, ‘reverse-engineeren’ of op enige manier exploiteren, noch anderen daarbij helpen.
 • niet gebruiken op zo’n manier dat ze worden aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld door het uploaden van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door het omzeilen van de technische beschermingsmaatregelen van de bizzPoint community.
 • niet op een andere onrechtmatige wijze gebruiken.

2.3. Is het kennisplatform geschikt voor jong en oud?

Het kennisplatform is voor iedereen toegankelijk, maar kan materiaal bevatten dat niet geschikt is voor een jong publiek. Als u een kind toestaat het kennisplatform te bekijken of te lezen, dan bent u als enige verantwoordelijk om te beslissen of deze content geschikt is voor het kind.

3. Over de rechten op de bizzPoint community en het kennisplatform

3.1. Wie heeft de rechten op de bizzPoint community en het kennisplatform?

De bizzPoint community en/of het kennisplatform zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en naburige rechten, merkenrechten en databankrechten. Deze rechten zijn eigendom van bizzPoint, onze partners (experten) en/of derde partijen (bijvoorbeeld licentiegevers of -gebruikers).

Zonder de voorafgaande toestemming van de bizzPoint en/of deze partijen mag u daarom de bizzPoint community en/of het kennisplatform niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, behalve als dat expliciet is toegestaan door deze algemene voorwaarden.

De bizzPoint neemt technische beveiligingsmaatregelen om haar rechten en/of die van derde partijen op de bizzPoint community en/of de Het kennisplatform te beschermen. U mag deze maatregelen niet omzeilen, verwijderen of wijzigen, noch ervoor zorgen dat anderen dat kunnen doen.

4. Over het hergebruik van de bizzPoint community en/of het kennisplatform, bijvoorbeeld op mijn eigen website of sociale media (zoals Facebook of Twitter)

4.1. Mag ik de bizzPoint community en/of het kennisplatform downloaden, kopiëren, op andere websites of platformen publiceren, of op een andere manier hergebruiken?

U mag de bizzPoint community en/of het kennisplatform alleen binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden hergebruiken, als de betrokken bizzPoint-dienst dat ook daadwerkelijk toestaat.

Zo mag u het kennisplatform alleen maar down- of uploaden, kopiëren of op andere websites of platformen publiceren als dat voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is en als de bizzPoint-dienst dat hergebruik niet beperkt. In sommige gevallen wordt het hergebruik technisch mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld via de embeddeable videospeler zie punt 4.2. of een downloadmogelijkheid. In dergelijke gevallen is het hergebruik dus toegestaan.

Het is ook niet toegelaten om het kennisplatform geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. De bizzPoint heeft altijd het recht om haar toestemming voor het (her)gebruik van haar onlinediensten en/of content in te trekken.

4.2. Mag ik hyperlinks of embedded links aanbrengen naar de bizzPoint community en de Het kennisplatform op mijn eigen of andere websites (zoals Facebook of LinkedIn)?

U mag op uw eigen of op een andere website linken, delen of op een andere manier naar de bizzPoint community en/of het kennisplatform verwijzen, als u zich houdt aan de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Een hyperlink kan, op voorwaarde dat wanneer de bezoeker van uw website op de link klikt hij of zij naar de betrokken bizzPoint community geleid wordt om het kennisplatform te bekijken of te lezen. Het URL-adres van de het kennisplatform moet steeds duidelijk zichtbaar zijn in de link. Niet toegestaan zijn overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van materiaal dat op de bizzPoint-websites gepubliceerd is.

Voor sommige kennisartikels en/of video’s zal u de mogelijkheid hebben om deze in te sluiten (embedden) op een andere website of platform.

5. Over uw bijdragen op de bizzPoint community

5.1. Kan ik een actieve bijdrage leveren aan de bizzPoint community?

De bizzPoint biedt u de mogelijkheid om eigen bijdragen (zoals video’s, foto’s en tekstberichten) te delen op de bizzPoint community en/of ze erin op te nemen. De bizzPoint maakt in dat geval duidelijk hoe u dat kunt doen. U kunt ook kennis delen of uw bizzPoint-account koppelen aan uw socialenetwerksite (zoals LinkedIn).   

5.2. Wat zijn de spelregels voor actieve bijdragen of het delen van kennis aan de bizzPoint community?

Uw bijdrage op de bizzPoint community mag alleen kennis, concreet advies en praktische tips bevatten. Ze moet ook relevant zijn voor de community, het platform of het thema waarin u kennis deelt. De bizzPoint community staat in het algemeen open voor elke ondernemer of zakelijke expert die een constructieve bijdrage levert, op beschaafde toon en in een behoorlijk Nederlands.

Bij uw bijdrage moet u een controleerbare voornaam en naam vermelden en een werkend e-mailadres waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Alleen uw naam, uw website, uw e-mailadres en eventueel uw LinkedIn-profiel worden gepubliceerd op het kennisplatform.

De persoonsgegevens die u aan bizzPoint verstrekt, kan de bizzPoint aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgeven, bijvoorbeeld als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd online gedrag.

De bizzPoint heeft het recht om uw bijdrage te weren, onder meer:

 • als ze extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend is;
 • als ze lasterlijk is of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen bevat;
 • als ze gescheld, haatdragende taal, een agressieve toon en/of racistische uitlatingen bevat;
 • als volledige zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
 • in het algemeen als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden.

Een bizzPoint-medewerker kan premoderatie gebruiken. Daarbij wordt iedere bijdrage gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. BizzPoint kan uw bijdrage ook inkorten of aanpassen om operationele of redactionele redenen (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). BizzPoint heeft het recht om (automatische) filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen.

De bizzPoint kan zonder kennisgeving een bijdrage weren als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en de betreffende bizzPoint-account eventueel te verwijderen. Als u een ongepaste bijdrage instuurt, heeft de bizzPoint het recht u als lid te schrappen. De bizzPoint hoeft haar weigering en/of schrapping niet te motiveren.

De bizzPoint is niet verantwoordelijk voor de inhoud die u deelt.

Problemen kunt u melden aan de beheerder van de betrokken bizzPoint-medewerker. Als u een echte klacht wilt indienen, moet u de formele klachtenprocedure volgen (zie punt 7).

5.3. Waarop moet u letten als u een bijdrage instuurt?

Als u een bijdrage levert aan een bizzPoint-medewerker, geeft u de bizzPoint het onbeperkte recht om ze geheel of gedeeltelijk te gebruiken en te exploiteren via elk medium (bijvoorbeeld in de bizzPoint community, het kennisplatform en nieuwsbrieven) en in elke vorm. BizzPoint is u daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd.

U moet ervoor zorgen dat uw bijdrage geen inbreuk pleegt op andermans rechten (bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten). Dat betekent dat u zelf over alle rechten op uw bijdrage beschikt en/of dat u over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de bizzPoint community. BizzPoint draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en u vrijwaart de bizzPoint tegen aanspraken van derden in dit verband.

5.4. Wat kan ik doen als een bijdrage van een derde mijn rechten schendt?

De bizzPoint kan niet alle bijdragen voor de publicatie op het kennisplatform nakijken op hun wettelijkheid of naleving van andermans rechten. Als u een inbreuk vaststelt, breng ons dan via de formele klachtenprocedure op de hoogte (zie punt 7), zodat de bizzPoint het nodige kan doen om de inhoud te verwijderen.

6. Over de bescherming van uw privacy

Ik ben bezorgd over mijn privacy. Wat kan bizzPoint met mijn persoonlijke gegevens doen?

De bizzPoint vindt de bescherming van uw privacy heel belangrijk. In het privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe de bizzPoint omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke cookies op de bizzPoint community worden gebruikt.

7. Over de klachten

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een bizzPoint-medewerker en/of de Het kennisplatform?

Klachten over de bizzPoint community en/of het kennisplatform moet u indienen via volgend e-mailadres: redactie@bizzPoint.be.

8. Over de aansprakelijkheid

8.1. Welke verantwoordelijkheid heeft bizzPoint voor haar bizzPoint community en het kennisplatform?

De informatie op de bizzPoint community en/of in het kennisplatform is het resultaat van gedeelde kennis door ondernemers. BizzPoint streeft ernaar zo nauwkeurig en volledig mogelijk te controleren, maar zij kan u niet garanderen dat de content juist, volledig en accuraat is. BizzPoint kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die u zou lijden door het gebruik van de bizzPoint community en/of het kennisplatform.

De bizzPoint is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische levering van de bizzPoint community en/of in het kennisplatform.

De bizzPoint heeft het recht om op elk ogenblik en zonder enig bericht vooraf de bizzPoint community en/of het kennisplatform te optimaliseren, aan te passen en stop te zetten. Bij tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de bizzPoint community hebt u geen recht op een schadevergoeding of andere compensatie.

De bizzPoint is niet aansprakelijk voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van de gedeelde kennis. Zo neemt de bizzPoint alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de bizzPoint community en het kennisplatform geen virussen bevatten, maar de bizzPoint kan dit niet garanderen. Bijgevolg dient u hiervoor zelf de nodige beschermingsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld het installeren van anti-virus-software).

8.2. Is de bizzPoint aansprakelijk voor externe websites?

Via sommige artikels kunt u toegang krijgen tot externe websites (bijvoorbeeld door middel van een link) of kunt er ermee interageren (bijvoorbeeld sociale media). De bizzPoint controleert die websites en hun inhoud niet. De bizzPoint kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites, noch voor het naleven van de toepasselijke wetgeving door deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat de bizzPoint en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat de bizzPoint de informatie op deze websites goedkeurt of ondersteunt.

8.3. Wat is uw verantwoordelijkheid?

U bent verantwoordelijk voor de naleving van deze algemene voorwaarden.

BizzPoint blijft verantwoordelijk voor de aangeboden bizzPoint community en het kennisplatform, maar u bent verantwoordelijk voor het gebruik ervan, uw inhoud (vb door kennis te delen) en u vrijwaart bizzPoint tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan. BizzPoint heeft altijd het recht om uw kennis en uw profiel te laten verwijderen op het kennisplatform.

 

Algemene leverings, overeenkomst en factuurvoorwaarden

Algemene leverings, overeenkomst en factuurvoorwaarden van bizzpoint bvba, met zetel gevestigd te b-3600 genk, c-mine 12, ingeschreven onder ondernemingsnummer BE0663.753.677, RPR Antwerpen met zetel te Tongeren, hierna genaamd ‘het communicatiebedrijf’. Niettegenstaande andersluidende voorwaarden van onze opdrachtgevers (waaronder klanten, adverteerders, leveranciers, …) zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, contracten en facturen uitgaande van het communicatiebedrijf, tenzij andersluidend schriftelijk beding tussen partijen werd opgemaakt waarin uitdrukkelijk werd overeengekomen dat één bepaalde afwijking geenszins een algemene afwijking inhoudt die zou gelden voor alle overige zelfs toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

A. Bestellings- en leveringsvoorwaarden – verantwoordelijkheid – schorsingen en beperkingen

1. Elke vermelde leverings- en uitvoeringsdatum geldt slechts als streefdatum. Overschrijding van leveringstermijnen kan in geen enkel geval beschouwd worden als reden tot verbreking of opzegging van de overeenkomst, noch kan dergelijke overschrijding beschouwd worden als contractbreuk of tekortkoming in hoofde van het communicatiebedrijf, noch aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever, noch tot weigering van de door het communicatiebedrijf geleverde producten en diensten, noch tot uitstel van betaling.

2. De levering door het communicatiebedrijf van producten en diensten zal geenszins de overdracht inhouden van enig recht van intellectuele eigendom (waaronder auteurs- en compilatierechten) dewelke toekomen aan het communicatiebedrijf of van derden dewelke aan het communicatiebedrijf ter beschikking werden gesteld. Zonder schriftelijke toestemming van het communicatiebedrijf of andere rechthebbenden mag niets uit de publicaties worden gereproduceerd, bewerkt en/of openbaar gemaakt wat ook de wijze is die daarvoor wordt gebruikt.

3. Indien de opdracht bestaat in het uitgeven van een publicatie waarvoor een budget ter beschikking dient te worden gesteld van het communicatiebedrijf, waaronder onder meer de uitgave van een kennis- of bedrijfsmagazine, zal de aflevering van die publicatie slechts geschieden indien en voor zover het verkoopbudget wordt gehaald. Indien de publicatie niet kan plaatsvinden ingevolge nalaten door de opdrachtgever, is deze laatste ten minste het bedrag gelijk aan het vooropgestelde verkoopbudget verschuldigd aan de opdrachtgever onverminderd het recht van het communicatiebedrijf om bijkomende schade te verhalen.

4. Indien de opdrachtgever en/of de adverteerder het materiaal niet of niet tijdig ter beschikking stelt of niet tijdig reageert om teksten, videomateriaal en foto’s aan te leveren of goed te keuren, heeft het communicatiebedrijf het recht om op kosten van de opdrachtgever en/of de adverteerder de publicatie naar eigen inzichten af te werken en te drukken. In deze situatie is het communicatiebedrijf bevrijd van het tijdig leveren van een drukproef en van zijn verantwoordelijkheid voor een juiste plaatsing in het beoogde web platform, mailing, magazine of ander product, voor de in het drukwerk voorkomende fouten, vergissingen of weglatingen na het drukken vastgesteld.

5. Communicatie abonnementen hebben een duurtijd van maximaal 12 maanden; termijn waarbinnen de bestelde diensten en producten dienen opgenomen te worden door de opdrachtgever.. Onverminderd voormelde zin, wordt indien door toedoen dan wel op vraag van de opdrachtgever een levering van producten of diensten uitgesteld wordt, het product of dienst geleverd  aan een meerprijs van 25 % van het vooropgestelde contractbedrag ter dekking van bijkomende  administratiekosten.

6. Exclusiviteit in welke vorm dan ook, kan niet gegarandeerd worden door het communicatiebedrijf. Niet-exclusiviteit geeft nimmer aanleiding tot schadevergoeding of prijsreductie.

7. De kosten van frankering en verpakking, evenals het vervoer geschiedt steeds voor rekening en op risico van de opdrachtgever.

8. Met uitzondering van art. 20 zijn producten of diensten die geleverd worden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Het communicatiebedrijf heeft steeds het recht, wanneer hij hierom wordt verzocht, de identiteit van zijn opdrachtgever kenbaar te maken.

9. Enkel de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van zijn producten of diensten en hij is dienvolgens de enige aansprakelijke voor schade die derden door de dienst of product zouden lijden. Mocht het communicatiebedrijf niettemin aangesproken worden door enige derde en zulks naar aanleiding van een publicatie van producten of diensten, verbindt de adverteerder of opdrachtgever er zich uitdrukkelijk toe het communicatiebedrijf integraal en onvoorwaardelijk te vrijwaren. Deze vrijwaring omvat ook de gerechtskosten, de vergoedingen voor rechtspleging en de onkosten en erelonen van diens raadsman. Elk bedrag waartoe het communicatiebedrijf zou worden veroordeeld uit hoofde van schadevergoeding en interesten ingevolge de gepubliceerde advertentie of andere geleverde producten of diensten zal verhaald worden op de opdrachtgever of adverteerder en dit ter keuze van het communicatiebedrijf.

10. De door het communicatiebedrijf gedane offertes of aanbiedingen zijn herroepelijk en vrijblijvend. De  overeenkomst tussen partijen komt tot stand na uitdrukkelijk akkoord  door beide partijen. Partijen komen overeen dat een schriftelijk akkoord via e-mail, fax, of anderszins via een elektronische communicatie op afstand rechtsgeldig is en geldt als ondertekening van de overeenkomst. Een bedongen termijn begint slechts na datum der ondertekening door beide partijen te lopen. Na ondertekening van de overeenkomst en aanvaarding door het communicatiebedrijf zal de opdrachtgever verplicht zijn om de media producten en diensten te gebruiken en het communicatiebedrijf daaromtrent tijdig en volledig te instrueren. Bij niet-nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting, zal de integrale totaalprijs van de overeenkomst in 1 keer verschuldigd zijn.

11. Het communicatiebedrijf heeft het recht, zonder dat hij verplicht is zijn beslissing te motiveren, de inlassing van de bestelde media producten of diensten te schorsen, stop te zetten of te weigeren, zonder dat de adverteerder of opdrachtgever gerechtigd is enige schadevergoeding te vorderen.

12. De opdrachtgever ontvangt een kosteloos exemplaar als bewijsnummer indien er een publicatie is van een gedrukt magazine. Bijkomende bewijsnummers worden in rekening gebracht.

13. Indien producten en/of diensten voortijdig geleverd dienen te worden en het communicatiebedrijf hierdoor extra kosten dient te maken, worden deze kosten steeds doorgerekend aan de opdrachtgever (bijvoorbeeld koerierkosten, etc).

14. Omstandigheden van overmacht (zoals staking, overstroming, brand, onmogelijkheid van bevoorrading en elke andere gebeurtenis die mogelijkerwijze de fabricatie van de producten of levering van diensten zou kunnen stopzetten of verminderen, enz.) Kunnen tot gevolg hebben dat de levering of plaatsing wordt vertraagd of onmogelijk zal zijn zonder evenwel dat enige vorm van schadevergoeding verschuldigd is of zal zijn. Het communicatiebedrijf behoudt zich het recht voor om zijn verplichtingen te beëindigen zonder opzeggingstermijn dan wel op te schorten of uit te stellen zonder dat enige vorm van schadevergoeding kan worden geëist door de opdrachtgever. Overmacht sluit iedere verantwoordelijkheid in hoofde van het communicatiebedrijf uit.

15. De bedrijfs- en persoonsgegevens van de opdrachtgever zijn bestemd voor het klantenbeheer en de marketingdoeleinden van het communicatiebedrijf, met maatschappelijke zetel zoals hierboven werd aangegeven die tevens de verantwoordelijke voor de verwerking is. Elke natuurlijke persoon die zijn/haar identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn eigen persoonsgegevens en kan de verbetering ervan vorderen mits gedagtekend en ondertekend verzoek in die zin. Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van zijn eigen persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

B. Materiaal – aanlevering – drukproeven – kwaliteit –  aansprakelijkheid – kosten  

16.. Het communicatiebedrijf kan steeds een zin, woord, nummer of ander teken plaatsen op het aangeleverde materiaal of op enige andere wijze duidelijk aangeven dat het om een advertentie, profiel, expertise, thema, regio of anderszins gaat.

17. Wanneer de producten of diensten fotomateriaal bevat, vrijwaart de opdrachtgever steeds het communicatiebedrijf tegen iedere vorm van aanspraak op alle mogelijke (intellectuele) rechten, inclusief de eigendoms- en auteursrechten en recht op afbeelding, die aan derden (waaronder gefotografeerde personen en fotografen) toekomen. Tevens erkent de opdrachtgever steeds over alle mogelijke i.E.-Rechten te beschikken zodat reproductie van het materiaal geen inbreuken op rechten van derden kan veroorzaken.

18. Indien een gerechtelijk bevel wordt uitgevaardigd tot inlassen van een verbeterende tekst, of tot publicatie van een uittreksel of het geheel van een vonnis, wordt de inlassing of de publicatie aangerekend aan de opdrachtgever tegen de alsdan geldende tarieven.

19. Indien de inhoud van de producten of diensten aanleiding geven tot een recht van antwoord, heeft het communicatiebedrijf hierover het beslissingsrecht. De opdrachtgever is er in alle gevallen toe gehouden de door het recht op antwoord benomen advertentieruimte of andere geleverde producten of diensten te vergoeden tegen de geldende tarieven van dat moment.

20. De keuze van het lettertype, de paginazetting, de lay-out van het product of dienst is ter uitsluitende bevoegdheid van het communicatiebedrijf.

21. Het te gebruiken materiaal moet ten laatste binnen 7 dagen na verzoek hiertoe van het communicatiebedrijf of diens aangestelden dan wel ten laatste op de datum zoals vermeld in de overeenkomst geleverd worden op het adres van het communicatiebedrijf.

22. De adverteerder en/of opdrachtgever moet materiaal leveren dat beantwoordt aan de bijzondere specificaties gesteld door de wijze van drukken en digitaal publiceren zoals aangegeven door het communicatiebedrijf. De adverteerder of opdrachtgever verstrekt digitale content, brochures of video’s waarin de illustraties, beelden en de tekst één geheel vormen. Het communicatiebedrijf heeft het recht ondeugdelijk, onesthetisch materiaal of materiaal dat in strijd is met de wet dan wel met de lijn van het webplatform en gedrukte media te weigeren. Vergissingen of tekortkomingen in hoofde van het communicatiebedrijf dewelke het gevolg zijn van onvolledig, niet deugdelijk of niet-conform materiaal of van een laattijdige levering, kunnen nimmer aanleiding geven tot enige schadevergoeding, prijsvermindering of wederinlassing.

23. Wanneer de opdrachtgever en/of adverteerder materiaal levert dat niet aan de gestelde specificaties voldoet, vallen de kosten voor de uitvoering, het zetten en de fotogravure voor rekening van de opdrachtgever en/of adverteerder. Het communicatiebedrijf heeft ten alle tijden het recht om het aangeleverde materiaal niet te publiceren indien dit niet binnen de missie en visie past. Niet tijdig inleveren van materiaal, laattijdige aanvragen of niet uitdrukkelijk door afspraak vastgelegde levering van een drukproef, bevrijdt het communicatiebedrijf van het tijdig leveren van deze drukproef en van zijn verantwoordelijkheid voor een juiste en tijdige plaatsing in het beoogde magazine of product, voor de in het drukwerk voorkomende fouten, vergissingen of weglatingen na het drukken vastgesteld en van voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever. Het communicatiebedrijf plaatst in dit geval naar eigen goeddunken de publicatie zonder achteraf tot enige schadevergoeding gehouden te kunnen zijn. Door de opdrachtgever en/of adverteerder goedgekeurde of aangeleverde producten of diensten worden standaard en zonder voorafgaand akkoord doorgeplaatst op het web platform en andere producten en diensten.

24. Het communicatiebedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen of tekortkomingen die het gevolg zijn van aanleveren van materiaal via het internet. Vergissingen of tekortkomingen die hieruit voortvloeien kunnen geenszins aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding, prijsvermindering of wederinlassing.

25. Het communicatiebedrijf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte uitvoering van een product of dienst wanneer deze door de opdrachtgever werden goedgekeurd of als zodanig werden aangeleverd. Nimmer kan het communicatiebedrijf verantwoordelijk worden gesteld indien een opdracht per telefoon, per fax of mondeling werd doorgegeven. Vertalingen naar een andere taal dan die waarin het materiaal werd aangeleverd, valt nooit onder de verantwoordelijkheid van het communicatiebedrijf.

26. Het communicatiebedrijf draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging of het verloren gaan van het aangeleverde materiaal.

27.Het materiaal wordt gedurende 12 maanden volgend op de publicatie ter beschikking gehouden van de opdrachtgever, waarna het wordt vernietigd.

28. De kosten van zetwerk, reproductiewerk of fotogravure worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijzen zijn exclusief : verplaatsingskosten, het digitaliseren van tekst/foto’s, kleurenafdrukken en correcties.

29. Indien het geleverde materiaal te groot is voor de bestelde ruimte, dan wordt het materiaal dienovereenkomstig aangepast. De prijs wordt vastgesteld overeenkomstig de werkelijk gepubliceerde oppervlakte.

30.. Behoudens in geval van grove nalatigheid of fout door het communicatiebedrijf, kunnen klaarblijkelijke materiële of inhoudelijke vergissingen en fouten, drukfouten, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering. In geval van veroordeling van het communicatiebedrijf ingevolge dit artikel, wordt de schadevergoeding forfaitair bepaald op maximaal de facturatiewaarde van het bestelde product of dienst.

31. Bij de uitvoering van opdrachten neemt het communicatiebedrijf ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van informatie/reacties de normale zorg in acht welke van een redelijk communicatiebedrijf kan worden verwacht, doch elke aansprakelijkheid voor het niet-tijdig, onvolledig of op onjuiste wijze inzamelen, verwerken en/of verspreiden voor informatie/reacties is uitdrukkelijk uitgesloten. Het communicatiebedrijf kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, gederfde winst of verlies naar aanleiding van verstrekte informatie of het gebruik ervan. Het communicatiebedrijf kan, tenzij in geval van bedrog in hoofde van één van haar medewerkers, onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, gevolgschade, reputatieschade, met inbegrip van de verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens, onmogelijkheid om de geplande werking van de onderneming na te komen, of gederfde winsten, noch voor vorderingen door een derde ingesteld tegen de adverteerder / opdrachtgever, zelfs indien het communicatiebedrijf voorafgaandelijk aan de opdracht op de hoogte werd gesteld omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade. Het communicatiebedrijf heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis met de opdrachtgever en kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor het niet-behalen van het beoogde resultaat.

C. Facturen – klachten – termijnen – beperkingen –  intresten – verhogingsbedingen

32. Alle facturen zijn op vervaldatum contant, zonder compensatie en zonder korting in euro betaalbaar op de maatschappelijke zetel van het communicatiebedrijf of op de door hem aangeduide bankrekening. Voor wat betreft de communicatie abonnementen wordt er, ongeacht overeengekomen uitstellen en verhinderingen, volgens het in de overeenkomst opgenomen schema gefactureerd. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat facturen en aanverwante documenten langs elektronische wijze kunnen worden toegezonden via zoomit, email, edm. Zoomit stelt facturen ter beschikking via de e-banking-module (internetbankieren) van de bankinstelling van de opdrachtgever. Het aangaan van de overeenkomst geldt als opt-in en de opt-in geldt als herhaald uitdrukkelijk akkoord met het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt dat de documenten die via zoomit ter beschikking worden gesteld niet langer via een ander kanaal (zoals papier, fax of email) dienen te worden verstuurd, tenzij anders afgesproken tussen partijen. De opdrachtgever aanvaardt dat zowel het communicatiebedrijf als haar verwerkers zowel deze als de bijkomende gegevens die de opdrachtgever ingeeft binnen de zoomit-applicatie mogen verwerken voor het toegangsbeheer en terbeschikkingstelling van de documenten om de efficiënte afhandeling van de betaaltransacties mogelijk te maken. Belastingen en andere taksen vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.

33. In geval van niet, onvolledige of laattijdige betaling dan wel betaling zonder opgave van de opgegeven refertenummers op de vervaldag der factuur, is zonder aanmaning en van rechtswege een nalatigheidsinterest ad 10% per jaar verschuldigd, meer een forfaitaire schadevergoeding ad 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 75. Alle inningskosten, waaronder begrepen de buitengerechtelijke als de gerechtelijke invorderingskosten, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke bepaald worden op 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250. De overhandiging van een cheque geldt niet als betaling. Er is pas betaling na definitieve ontvangst op de bankrekening van het communicatiebedrijf. Onverminderd voorgaande bepaling en ongeacht de opname van de door het communicatiebedrijf te leveren diensten en goederen, zullen bij niet betaling van één factuur of bij niet-naleving der contractuele plichten van de opdrachtgever/adverteerder, alle overige facturen, zelfs niet-vervallen facturen of nog te factureren diensten en leveringen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar worden. Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur of in geval van faillissement, concordaat, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling dan wel elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid of in geval van niet-naleving van elke andere contractuele verplichting in hoofde van de opdrachtgever en/of adverteerder, behoudt het communicatiebedrijf zich het recht voor om verdere leveringen en publicaties op te schorten of te annuleren, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Eveneens behoudt het communicatiebedrijf zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

34. Communicatie-, media-agentschappen en andere tussenpersonen, die al dan niet in eigen naam de overeenkomst met het communicatiebedrijf aangaan,  nemen de uitdrukkelijke plicht op zich de naleving van de overeenkomst te waarborgen met inbegrip van betaling der openvallende facturen.

35. Onverminderd artikel 37, moeten klachten, op straffe van verval, binnen de 30 werkdagen na levering of na publicatie schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend op het adres van de maatschappelijke zetel van het communicatiebedrijf. Klachten doen geen afbreuk aan de hierboven bepaalde betalingstermijnen en de desgevallende verhogingen in geval van niet of laattijdige betaling. In geen geval is een klacht nog ontvankelijk in geval van wederverkoop van de goederen of diensten. Het gebruik zonder protest van een levering van het goed of dienst brengt de volledige aanvaarding van de levering met zich mee. In geval de klacht betrekking heeft op een deel van de levering zal enkel het gebrekkige deel in aanmerking komen met uitzondering van het onbetwiste en niet-gebrekkige gedeelte van de levering.

36. Klachten zijn niet ontvankelijk indien: – de adverteerder of opdrachtgever het ontwerp of de proef van de advertentie of het bestelde heeft goedgekeurd of zelf heeft aangeleverd – de opdracht telefonisch of mondeling is doorgegeven – ondanks herhaalde aanmaning hiertoe (per brief, email, telefonisch, …) geen schriftelijk akkoord van proef werd ontvangen – de tekst onleesbaar is of slecht werd aangeleverd.

37. Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum middels aangetekend schrijven op het adres van de maatschappelijke zetel van het communicatiebedrijf toe te komen onder vermelding van het documentnummer en met omschrijving van de grond van de klacht.

38. Gebeurlijke verantwoordelijkheid van het communicatiebedrijf ten overstaan van de opdrachtgever, om welke reden dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag aan de hoofdsom van de factuur (zonder btw).

39. Onverminderd haar recht op schadevergoeding is het communicatiebedrijf in geval van niet of laattijdige betaling van een factuur of in geval van niet-naleving van elke andere contractuele verplichting gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren.

D. Abonnementen

40. Het communicatiebedrijf werkt met en zonder abonnementsformules.

41. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst worden abonnementen op de producten en/of diensten van het communicatiebedrijf steeds afgesloten voor de duur vermeld op de overeenkomst.

42. Abonnementen worden niet stilzwijgend verlengd. Deze nemen een einde zodra de periode vermeld op de overeenkomst verstreken is.

43. Abonnementen of losse producten dienen betaald te worden 30 dagen na factuurdatum. Abonnementen worden éénmalig of maandelijks gefactureerd in functie van het gekozen communicatiepakket of een totaalprijs excl. btw die minimum 5000 euro moet bedragen.

E. Algemeen

44. De opdrachtgever dient het communicatiebedrijf steeds onmiddellijk te verwittigen bij verandering van contact-, bank-, en (facturatie-)adresgegevens. Schade veroorzaakt door niet tijdige verwittiging, valt lastens de opdrachtgever.

45. De nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De overige bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het belgisch recht. Bij betwisting over de overeenkomst of de uitvoering ervan, alsook in geval van enig verschil, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement hasselt of antwerpen bevoegd.

46. Deze algemene voorwaarden mogen, tenzij door beide partijen gekanttekend, geen doorhaling bevatten en hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. Afwijkingen opzichtens onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig mits schriftelijk en tussen beide partijen ondertekend akkoord. In geval van een ruilovereenkomst (barter) tussen uitgever en opdrachtgever, hebben de specifieke bepalingen vermeld in de ruilovereenkomst voorrang op onderhavige aanvullende voorwaarden.