Recent werd een voorontwerp van wet tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student zelfstandige goedgekeurd. Wij geven u de nodige informatie hier.

Een student zelfstandige kan een beroep doen op het nieuwe statuut indien hij minstens 18 jaar oud en maximum 25 is.

Hij/zij moet ingeschreven zijn bij een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een erkend diploma. Naast die studies oefent hij/zij een zelfstandige beroepsactiviteit uit.

Het sociale luik van het nieuwe statuut voorziet erin dat de student geen enkele sociale bijdrage verschuldigd is voor zover het inkomen uit die activiteit niet meer bedraagt dan 6 505,33 euro (grensbedrag van toepassing voor 2016).

Fiscaal kan men een studerende zoon of dochter die zelfstandig bijklust nog ten laste nemen indien:

  • hij/zij deel uitmaakt van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar;
  • geen inkomen geniet dat voor de ouders een aftrekbare kost uitmaakt;
  • zijn of haar netto bestaansmiddelen niet meer bedragen dan 3 140 euro.

Voor de bepaling van die 3 140 euro wordt een eerste schijf van 2 610 euro die verdiend wordt in een studentenjob niet meegerekend.