Gelet op de wettelijke bescherming van het loon (Loonbeschermingswet) zijn inhoudingen in beginsel verboden.

Mogen volgens de wet wel worden ingehouden op het loon:

  1. De bedrijfsvoorheffing, de persoonlijke sociale-zekerheidsbijdragen en bijkomende voordelen van sociale zekerheid (groepsverzekering, aanvullende ziekteverzekering …). Wat overblijft van het loon na deze inhoudingen, is het nettoloon.
  2. De geldboetes opgenomen in het arbeidsreglement (bv. een geldboete wegens roken op het werk).
  3. De schade die de werkgever heeft geleden ingevolge een fout van de werknemer tijdens diens tewerkstelling. Dit geldt enkel bij opzettelijke fout, zware fout of een herhaaldelijke lichte fout van de werknemer. De omvang van de schade moet wel vaststaan, of door een rechterlijke beslissing of door een akkoord met de werknemer. Het schadebedrag kan enkel worden bepaald nadat de feiten zich hebben voorgedaan (een forfaitair bedrag op voorhand bepalen is dus niet toegelaten).
  4. De voorschotten in geld verstrekt door de werkgever op een loon dat nog niet verdiend is (een lening tussen de werkgever en de werknemer).
  5. De gestelde borg voor het nakomen van de plichten van de werknemer.

Deze inhoudingen mogen niet meer bedragen dan 1/5 van het nettoloon. Als de werknemer echter bedrog heeft gepleegd (diefstal, oplichting, opzettelijke beschadiging), kan het gehele loon worden ingehouden. Alle andere inhoudingen op het loon door de werkgever zijn dus absoluut verboden. De rechtspraak waakt streng over deze regels. Wanneer de werkgever per vergissing teveel loon heeft betaald, kan hij bv. niet het teveel betaalde loon eenzijdig inhouden bij de volgende betaalronde.

Niet alles is loon

Het loon is weliswaar beschermd, maar de volgende vergoedingen zijn geen loon en worden dus wettelijk niet beschermd: het vakantiegeld, aanvullende vergoedingen bij arbeidsongeval/beroepsziekte, aanvullend pensioen en winstdeelnames. De werkgever kan dus wel gewoon schulden van de werknemer compenseren met deze bedragen.

Akkoord van werknemer

De werknemer kan in een individueel schriftelijk akkoord aanvaarden dat de werkgever andere bedragen van zijn loon inhoudt, voor zover dit akkoord ondertekend wordt nadat het loon moet worden betaald. Zodra de arbeidsovereenkomst beëindigd is, kan de werknemer ook schriftelijk overeenkomen dat de inhouding meer dan 1/5 van de verbrekingsvergoeding en van het eventuele loonsaldo mag bedragen. Soms moet de werkgever niet langer het loon betalen aan zijn werknemer, maar aan één van diens schuldeisers (loonbeslag, loondelegatie of loonoverdracht). Ook in die gevallen wordt het loon van de werknemer extra beschermd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u contact nemen met Mr. Paul Cox en Mr. Rob Valkeneers, beiden gespecialiseerd in arbeidsrecht.