Als werkgever heeft u het recht om de schade die u lijdt door een zware fout of bedrog van de werknemer te recupereren door het bedrag in te houden op het loon van uw werknemer. Wanneer andere schuldeisers echter ook aanspraak maken op dit loon via loonbeslag of loonoverdracht rijst de vraag of u nog wel kan inhouden op het loon.

Looninhouding

Een werknemer begaat een zware fout tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst of pleegt bedrog waardoor de werkgever schade heeft geleden. U bent als werkgever echter vergevingsgezind en wenst de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen. Op basis van artikel 23 van de Loonbeschermingswet heeft u de mogelijkheid om (een deel van) het loon van de werknemer in te houden om uw schade te vergoeden. 

Indien er sprake is van een zware fout in hoofde van de werknemer kan u niet meer dan 1/5de van het nettoloon (dus na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen) inhouden. Indien er sprake is van bedrog kan u echter het volledige nettoloon inhouden.

In dergelijk geval kan u een overeenkomst afsluiten met de werknemer waarin deze laatste zich akkoord verklaart om (een deel) van zijn loon te laten inhouden.

Kapers op de kust

Het mechanisme van looninhouding heeft als voordeel dat u als werkgever niet via een gerechtelijke procedure een titel dient te bekomen om uw schade vergoed te zien. Het akkoord van de werknemer met de inhouding volstaat.

Echter schuilt hierin een gevaar. Andere schuldeisers van de werknemer die via een loonbeslag (= een gerechtelijke vorm van invordering op een goed bij een derde persoon) of loonoverdracht (= een overdracht van de schuldvordering omtrent het loon van de werknemer ten aanzien van zijn werkgever aan een schuldeiser van de werknemer) het beschikbaar gedeelte van het nettoloon gelijktijdig met u als werkgever opvorderen, zullen in principe vóór u uitbetaald worden. De voorrang van loonbeslag en loonoverdracht geldt ook al werd dit pas aan u betekend na de ondertekening van de overeenkomst tot looninhouding.

Bij loonbeslag kan u als werkgever wel nog verzet aantekenen bij de gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd om zo, in de samenloop met andere beslagleggers, toch nog een groter deel van de maandelijkse looninhouding te bekomen. Echter zullen bevoorrechte beslagleggers zoals de fiscus voor hun schulden, steeds bij voorrang worden uitbetaald.

U dient echter een loonoverdracht door een andere schuldeiser steeds voor te laten gaan op een looninhouding.

Conclusie

De terugbetaling van de schade via looninhouding kan doorkruist worden door een loonbeslag of loonoverdracht van andere schuldeisers van de werknemer.

Als werkgever dient u dit risico in het achterhoofd te houden bij de toepassing van een looninhouding.

Concreet advies en begeleiding hierover kunt u verkrijgen bij Mr. Rob Valkeneers of via mij (Mr. Thomas Lijnen, lijnen@omnius.be), specialisten arbeidsrecht bij Omnius Advocaten.