Heeft u er al eens bij stilgestaan wat uw overlijden kan betekenen voor uw vennootschap of eenmanszaak? Het loont zeker de moeite deze denkoefening eens te maken. Hierbij moet u zich realiseren dat het overlijden een onverdeeldheid doet ontstaan tussen de erfgenamen. Dit kan leiden tot een gerechtelijke verdeling van de nalatenschap die nefast kan zijn voor het voortbestaan van uw bedrijf wanneer dit bedrijf deel uitmaakt van de nalatenschap. Vandaar dat het van belang is om vóór het overlijden een regeling uit te werken.

De bedrijfsschenking

Heeft u bijvoorbeeld een familiebedrijf en wenst u dat een van uw kinderen het bedrijf na uw overlijden verderzet, dan zal het kind-opvolger vaak zijn broers en/of zussen moeten uitkopen. Dit is echter niet altijd mogelijk omdat hij of zij niet over voldoende financiële middelen beschikt of er tussen de kinderen geen akkoord kan bereikt worden omtrent het te betalen bedrag. Dit kan leiden tot een impasse die vaak het einde betekent van uw familiebedrijf. Om dit te vermijden doet u er daarom goed aan de opvolging binnen uw bedrijf op voorhand te regelen. Dit kan bijvoorbeeld via een schenking van uw bedrijf. U kan uw familiebedrijf schenken aan uw kind-opvolger. Dit gebeurt via een notariële akte en kan in Vlaanderen sinds 1 januari 2012 met vrijstelling van schenkingsrechten. De voorwaarden verschillen naargelang u een handelszaak heeft of een vennootschap.

Opgelet voor de eenmanszaak

Indien u een eenmanszaak heeft, moet u bovendien extra voorzichtig zijn. Bij een eenmanszaak is er geen duidelijke splitsing tussen uw privé-vermogen en het vermogen van de eenmanszaak. Afhankelijk van een aantal factoren kan de eenmanszaak behoren tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten. Omdat ondernemers vaak niet weten of de eenmanszaak al dan niet tot het gemeenschappelijk vermogen behoort, is het aangewezen om hierover in het huwelijkscontract duidelijkheid te scheppen om latere discussies uit te sluiten. Dit kan trouwens ook van belang zijn bij een eventuele echtscheiding.

Indien u wenst te vermijden dat het overlijden van uw echtgeno(o)t(e) ook gevolgen heeft voor uw eenmanszaak, dan is de meest voor de hand liggende oplossing de oprichting van een vennootschap. Het is dan belangrijk te kiezen voor de vennootschapsvorm die het meest aan uw wensen tegemoetkomt.

Wanneer u er zeker van wil zijn dat ook na uw overlijden de harmonie in uw gezin en de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd is, doet u er aldus goed aan concreet na te gaan wat uw overlijden betekent voor zowel uw gezin als uw onderneming. Hiervoor kan u zich het best laten begeleiden door een advocaat. Voor elke specifieke situatie bestaat er immers een specifieke oplossing.

Indien u hierover vragen heeft, kan u zich steeds wenden tot Mr. Wilfried Theunis, o.a. gespecialiseerd in erfrecht.