Denkt u er aan om in 2018 een collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie in uw bedrijf in te voeren of uw werknemers te verplichten hun vakantie binnen een bepaalde periode op te nemen, dan is het nu tijd om hiervoor het nodige te doen.

Collectieve vakantiedagen kunnen worden vastgelegd door het paritair comité. Indien er uiterlijk op 31 december 2017 geen beslissing werd meegedeeld aan de FOD Sociale Zekerheid, kan u de collectieve vakantiedagen zelf op ondernemingsniveau vastleggen.

Hiervoor is er geen termijn van toepassing.

Het is echter aangewezen dat tijdig te doen (bij voorkeur ten laatste op 31/12/2017), zodat uw personeel hiermee rekening kan houden bij het plannen van hun vakantie.

De beslissing moet worden genomen in de ondernemingsraad, of bij gebrek hieraan, door een akkoord met de vakbondsafvaardiging, of bij gebrek hieraan, door een unaniem akkoord met alle werknemers.

De collectieve vakantie moet eveneens worden opgenomen in het arbeidsreglement. Doet u dit voor de eerste keer, moet de volledige wijzigingsprocedure worden gevolgd.

Indien dit niet de eerste keer is, maar u enkel de data aanpast voor 2018, kan dit via de verkorte procedure. U moet dan wel nog volgende stappen ondernemen:

  • zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24u voor het begin van de collectieve vakantie in de lokalen van de onderneming een bericht aanplakken dat het akkoord betreffende de collectieve vakantiedagen vermeldt
  • een afschrift van dat bericht overhandigen aan iedere werknemer;
  • binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van de wijziging van het arbeidsreglement een afschrift zenden aan de Inspectie van Sociale Wetten van de FOD WASO van de plaats van tewerkstelling.