Er is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen betaald of toegekend tijdens de maanden oktober, november en/of december 2016 aan jonge werknemers van wie de tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst die aanvangt tijdens die maanden. Het belastbaar maandloon mag ook niet meer bedragen dan 2.950 EUR.

Deze jongeren moeten wel de volgende voorwaarden vervullen:

 1. niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
 2. een bepaalde opleiding of leertijd hebben beëindigd:
  • ofwel studies met volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus, of van de lagere secundaire cyclus met technische of beroepsvorming, in een onderwijsinstelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap, voleindigd hebben;
  • ofwel van bovenvermelde studies een diploma of getuigschrift behaald hebben voor de bevoegde examencommissie van de Gemeenschap;
  • ofwel een leertijd van de middenstand voleindigd hebben;
  • ofwel een industriële leertijd voleindigd hebben;
  • ofwel via het deeltijds secundair onderwijs, het kwalificatiegetuigschrift van de 3de graad van het voltijds beroepssecundair onderwijs, het studiegetuigschrift van de 2de of de 3de graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs “of het vakbekwaamheidsattest van de lagere cyclus van het deeltijds beroepssecundair onderwijs” (pas afgeleverd vanaf het schooljaar 1992-93) behaald hebben;
  • ofwel gedurende twee schooljaren als regelmatig leerling het deeltijds secundair onderwijs of een vorming door een Gemeenschap erkend in het kader van de deeltijdse leerplicht (andere dan een leertijd van de middenstand of industriële leertijd: cfr. supra), gevolgd hebben;
  • ofwel een gelijkwaardige studie gevolgd hebben in een lidstaat van de EU en ten laste zijn van migrerende werknemers die in België verblijven;
 3. elke studie met volledig leerplan en elke leertijd stopgezet hebben.

De reden om geen bedrijfsvoorheffing, voorschot op de eindbelasting, in te houden is dat de jongere op het einde van het inkomstenjaar, de grens van het belastbaar inkomen niet zal bereiken en in principe geen belastingen zal moeten betalen.

Maak kennis met Group S