De liquidatiereserve heeft als doel de belastingsdruk bij kleine vennootschappen (dus ook hier is de KMO-definitie van belang, art. 15 W.venn) die reserves uitkeren aan aandeelhouders te verminderen. Deze voorafbelaste winsten kunnen ze reserveren door deze tijdelijk of definitief te ‘parkeren’ op een passiefrekening. Dit zal gebeuren aan een taxatie van 10% (anticipatieve heffing).

Het toekomstig dividend, afkomstig uit deze reserves, zal na verloop van vijf jaar kunnen worden uitgekeerd aan een aanvullend verlaagd tarief roerende voorheffing van 5%. Wacht u echter tot de liquidatie van deze vennootschap, dan zal er geen bijkomende heffing aangerekend worden.

Op het einde van elk boekjaar kan je voor een deel of de volledige te bestemmen winst een liquidatiereserve aanleggen. De te bestemmen winst voor boekjaar 2016 is bv 55.000 euro. Je wenst voor dit bedrag een liquidatiereserve aan te leggen.

Hoe bereken je dit?

55.000/1,10= 50.000 euro. Hier bereken je de 10% afzonderlijke aanslag vennootschapsbelasting op. Dit geeft 5000 euro aan liquidatiebelasting. Deze wordt bij de normale vennootschapsbelasting gevoegd.

Totale belastingdruk bij uitkering dividend

Situaties:

1. Geen liquidatiereserve aangelegd

Totale belastingdruk op uitkerend dividend (natuurlijke persoon): 30%

2. Wel liquidatiereserve aangelegd

Tijdstip van uitkering                     Totale belastingdruk

Bij liquidatie                                 10% afz. aanslag en 0% RV bij uitkering

Uitkering na <5j                           10% afz. aanslag en 20% RV bij uitkering

Uitkering na >5j                         10% afz. aanslag en 5% RV bij uitkering

3. Berekening reële belastingdruk uitkering na >5 jaar

Te bestemmen winst = 100/1.10 = 91

Liquidatiebelasting (venb.) wordt berekend op 91*10% = 9,1

Uitkering dividend van 91 uit de liquidatiereserve in jaar X+5.

4.55 roerende voorheffing bij uitkering dividend (91*5%RV)

Te bestemmen winst: 100.00

Afz. aanslag + RV:       -13.65

Netto:                          86.35

Slotconclusie.

De belastingdruk op dividenden verlaagt zo van 30% naar 13.65% ten opzichte van de uitkeerbare winst! Met deze techniek kan u een structurele verlaging van de belastingdruk op dividenden voor aandeelhouders, wettelijk organiseren.

Voor meer informatie rond liquidatiereserves, contacteer uw boekhouder.